Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen:

De onderstaande voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van de gehele rijopleiding B en/of praktijkexamens. Ook geven deze voorwaarden de rechten en de plichten van de leerling en de rijschoolonderneming en rijinstructeur weer.

Artikel 2. De rijopleiding:

De rijopleiding omvat alle rijlessen welke nodig zijn tot behalen van het rijbewijs B. Deze worden altijd gegeven door een bevoegde rijinstructeur van Rijschool De Wegwijzer. De minimale tijdsduur van een lesuur is 60 minuten.

Artikel 3. Verplichtingen van Rijschool De Wegwijzer:

De leerling krijgt les van dezelfde rijinstructeur. De leerling bepaalt samen met de rijinstructeur de planning van de rijlessen. De rijinstructeur houdt alle vorderingen van de leerling bij. De leerling wordt zo opgeleid, dat deze zo snel mogelijk het praktijkexamen op de juiste manier kan behalen.

Artikel 4. Verplichtingen van de leerling:

De leerling dient zich altijd te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de geplande rijlessen. Bij het niet nakomen van een geplande rijles, zonder tijdige afzegging, dient de gehele lesprijs te worden voldaan. Bij verhindering van de afgesproken rijles, dient dit minimaal 24 uur van tevoren te worden gemeld aan de rijschool. Is dit niet het geval, dan worden deze uren als gereden beschouwd en in rekening gebracht.

Artikel 5. Vervallen van rijlessen::

Ingeplande lesuren kunnen vervallen als:

  • Door bepaalde weersomstandigheden het niet veilig is om te rijden.
  • Uitgestelde examens opnieuw met spoed ingepland kunnen/moeten worden.
  • De leerling onder invloed is van een stof die de rijvaardigheid kan beïnvloeden waardoor rijden strafbaar is. (Hierdoor vervalt de les en is niet meer opnieuw in te plannen)
  • Elke andere omstandigheid waardoor veilig rijden niet mogelijk is.
Artikel 6. Rij (her)examen of de Tussentijdse Toets:

De Tussentijdse Toets houdt in dat je nog in het bezit moet zijn van het geldige theorie-examen. Indien een leerling niet of te laat op een examen of toets verschijnt, door oorzaken die toegerekend worden aan de leerling, moet de leerling zelf de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Indien een rijexamen niet door kan gaan vanwege omstandigheden zoals slecht weer, dan hoeft de leerling de nieuwe toets of het nieuwe examen niet zelf te betalen.

Artikel 7. Betaling:

Het totaalbedrag** of een deelbetaling** hiervan, dient betaald te zijn voor of op de datum die op de factuur van het betreffende bedrag staat, anders vervalt het examen (of de toets), maar niet de schuld. ** Door middel van overmaking op ABN Amro rekening of contant*** aan de rijinstructeur. *** De leskaart of de factuur moet meegenomen worden om de betaling te noteren.

Bij niet tijdige betaling worden de lessen, de toets of het examen stopgezet, maar de schuld vervalt niet. Na overleg bestaat de mogelijkheid om later te betalen.

De rijschool is niet gerechtigd tijdens de duur van het genomen lespakket de prijs te verhogen. Als er een prijsverhoging plaatsvindt dan gaat deze pas in ná afloop van het afgenomen pakket en vóór een eventueel nieuw af te nemen pakket.

Artikel 8: Aansprakelijkheid:

De leerling is niet aansprakelijk voor schade van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijden tijdens het volgen van rijlessen en het praktijkexamen.

De leerling is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van grove schuld en/of opzet van de leerling door het gebruik van verdovende middelen, geneesmiddelen of alcohol die de rijvaardigheid van de leerling kunnen beïnvloeden.

De rijschool is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van grove schuld en/of opzet van de leerling door het gebruik van verdovende middelen, geneesmiddelen of alcohol die de rijvaardigheid van de leerling kunnen beïnvloeden.

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging rijopleiding:

Bij tussentijdse annulering (door de leerling) van een pakket en/of lesprogramma, wordt het aantal gereden uren berekend als zijnde losse lessen. Tevens worden alle producten/diensten welke in beginsel gratis waren, gefactureerd. Alle geannuleerde lessen worden gefactureerd voor totaal € 100,00. De administratiekosten bedragen € 25,00.

DOWNLOAD DE ALGEMENE VOORWAARDEN